Πολιτική Περιφερειακό Επίπεδο - MEDASSET

Σε περιφερειακό επίπεδο, συμμετέχουμε στη χάραξη της πολιτικής της ΕΕ και υποστηρίζουμε τη βελτίωση της προστασίας των ευρωπαϊκών παράκτιων και θαλάσσιων περιοχών. Για να το πετύχουμε αυτό συχνά ενώνουμε τις δυνάμεις μας με άλλες περιβαλλοντικές οργανώσεις και δίκτυα. Επικεντρωνόμαστε κυρίως στην Οδηγία περί Οικοτόπων, την Οδηγία περί Πλαστικών Μιας Χρήσης, τις πολιτικές Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιων Ζωνών και Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού, την Κοινή Αλιευτική Πολιτική και στην Οδηγία-Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική. Η ΕΕ διαδραματίζει καίριο ρόλο στην περιβαλλοντική πολιτική όχι μόνο για τα κράτη-μέλη της αλλά και για τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες, καθώς και τις τρίτες χώρες μέσω πολιτικών και συμφωνιών που αφορούν το εμπόριο, την αλιεία και την κλιματική αλλαγή.

Σχετικό Υλικό