Πολιτική Εθνικό Επίπεδο - MEDASSET

Σε εθνικό επίπεδο, τo MEDASSET δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από την ίδρυσή του, το 1993. Το έργο μας περιλαμβάνει την έρευνα και μελέτη σημαντικών βιοτόπων, ειδικά όσον αφορά το επίπεδο προστασίας τους, καθώς και την ενεργή παρέμβαση και άσκηση πίεσης σε θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής. Στόχος μας είναι να εισάγουμε, να βελτιώνουμε και να εφαρμόζουμε με αποτελεσματικό τρόπο την περιβαλλοντική νομοθεσία και τα μέτρα προστασίας, ώστε να προστατεύονται αποτελεσματικά η θαλάσσια χελώνα και οι βιότοποί της. Πράγματι, με πρωτοβουλία του MEDASSET δημιουργήθηκε νέο θεσμικό πλαίσιο για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας τόσο στην Ελλάδα όσο και στην υπόλοιπη Μεσόγειο. Υποστηρίχθηκαν νόμοι για την προστασία σημαντικών παραλιών ωοτοκίας (λ.χ. o κόλπος του Λαγανά στη Ζάκυνθο). Συγχρόνως, ασκώντας πίεση για πολιτικές για την αλιεία και τη ρύπανση, συμβάλλουμε στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης της χώρας. Επιπλέον, εργαζόμαστε συστηματικά για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής αγωγής των μαθητών μέσα από προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και την έκδοση εκπαιδευτικού υλικού. Τέλος, το MEDASSET σε συνεργασία με άλλους φορείς παρέχει συνεχή και επίκαιρη συμβουλευτική ενημέρωση προς εθνικούς και διεθνείς φορείς που έχουν επιρροή ή/και χρηματοδοτούν προγράμματα εφαρμογής ή/και έρευνας για την προστασία των θαλάσσιων χελωνών.

Σχετικό Υλικό